حتما به این نکات قبل از رزرو زمان توجه کنید :

  • برای انتخاب زمان مورد نظر خود حتما تا مرحله آخر (پرداخت مبلغ و دریافت کد پیگیری) اقدام نمایید
  • زمانهایی که در سیستم به حالت رزرو باشد به طور اتوماتیک از سیستم حذف می گردد.
وقتی وارد نوبت دهی در یک روز میشوید به دو نکته توجه نمایید :
اگر هیچ شخصی وقت نگرفته بود شما یا اولین وقت را بزنید و یا آخرین وقت آن روز را بزنید 
اگر شخصی وقت 10تا11 را گرفته بود شما دیگر وقت آخر را نگیردو ساعت 11 تا12 را بگیرید 
اگر شخصی 3تا4 را گرفته بود شما 2تا 3 را بگیرید
لازم به ذکر است وقتها 45 دقیقه ای لحاظ خواهد شد